Dean:         Dr. Marcia PETRINI

Associate Dean: Ms. Ping LIU     Tel: 027-68758747

Associate Dean: Dr. Xiaoli CHEN   Tel: 027-68758747

Assistant Dean: Ms. Xianghong FAN, Ms. Xiaoping ZHU

Dean’s Office: Tel: 027-68758747

Director: Ms. Liping YU

Deputy Director: Ms. Yun ZHANG

Continuing Education Office: Tel: 027-87330782

Long-term: Ms. Li WANG

Cotinuing: Ms. Liancheng HUANG

Internet Higher Education: Ms. Yuan ZHANG

Secretaries:

Continuing Education: Ms. Xiaohong ZHAO   Tel: 027-87330782

International Affairs: Ms. Juan FENG        Tel: 027-68758747

BSN teaching administrator: Ms. Sihong YU   Tel: 027-68759710

Research: Ms. Zhijie ZOU                  Tel: 027-68759710

MSN and PhD Teaching Administrator: Dr. Yanqun LIU  Tel: 027-68759710

Quick Links


News Center